WARUNKI  NAJMU  KWATERY  WIEJSKIEJ 

 

1. Umowa najmu kwatery wiejskiej zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony lub potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną oraz wniesienia zadatku (min 20% lecz nie mniej niż 100 zł). Jeżeli zadatek nie zostanie wniesiony w terminie 7 dni od podpisania umowy, umowa traci moc.

2.  Za podpisanie umowy uważa się także wpłatę zadatku, przelewem bankowym na konto podane w umowie, lub poprzez pocztę elektroniczną.

3. Gospodarz kwatery zobowiązuje się udostępnić Najemcy pomieszczenia wraz z wyposażeniem, zgodnie z postanowieniami umowy, w stanie zdatnym do umówionego użytku.

4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać kwaterę zgodnie z jej przeznaczeniem i nie może bez zgody Gospodarza podnajmować, ani używać innych pomieszczeń lub miejsc noclegowych w kwaterze nie uwzględnionych w umowie.

5.   Przyjmowanie, za zgodą Gospodarza dodatkowych osób do kwatery, wymaga dodatkowej opłaty.

6.  Kwatera zostaje wydana najemcy wraz z wyposażeniem, którego stan strony powinny sprawdzić w chwili przyjmowania i oddawania pomieszczeń.  Najemca odpowiada za zniszczenia i nadmierne zużycie wyposażenia kwatery. Wszelkie braki i uszkodzenia wyposażenia kwatery Najemca powinien niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi.

7. Opłata za najem nie obejmuje sprzątania kwatery, chyba że umówiono się inaczej. Najemca zobowiązany jest oddać kwaterę wysprzątaną, w takim stanie, w jakim ją odebrał, w przeciwnym razie obowiązany jest wnieść dodatkową opłatę w wysokości 50,00 zł.

8.  Najemca może zlecić sprzątanie kwatery Gospodarzowi w czasie pobytu, za odpłatą 50,00 zł.

9.  Najemca może od umowy odstąpić nie później niż na jeden miesiąc przed rozpoczęciem pobytu,  zgłaszając odstąpienie na piśmie. Jeżeli Najemca zgłosi odstąpienie później lub nie wykorzysta wynajętej kwatery, Gospodarz może dochodzić zapłaty całej opłaty za pobyt.

10. Jeżeli Najemca nie zgłosi się w terminie 24 godzin od planowanego rozpoczęcia pobytu ani nie powiadomi Gospodarza o planowanym opóźnieniu, Gospodarz może kwaterę wynająć innej osobie. W takim wypadku Najemcy przysługuje zwrot 50% opłaty za okres, w którym kwatera została wynajęta.

11. Przerwanie pobytu przez Najemcę nie zwalnia go od wniesienia całej opłaty. W sytuacjach losowych, niezależnych od Najemcy, Gospodarz może obniżyć opłatę za niewykorzystany pobyt o taką jej część, jaką zaoszczędzi w związku z niewykorzystaniem świadczeń.

12.  Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze, bez wcześniejszego uzgodnienia z Gospodarzem nie jest dopuszczalne.

13.   Gospodarz może od umowy odstąpić bez obowiązku zwrotu Najemcy wniesionych opłat, jeżeli  Najemca wykorzystuje kwaterę niezgodnie z umową lub jej przeznaczeniem, lub jeżeli jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i uniemożliwia korzystanie z wypoczynku innym osobom.   

14.   Używanie lodówek przenośnych oraz innych urządzeń elektrycznych w pokoju, za zgoda Gospodarza  –cenna 3,00 zł/dziennie

15.   Gospodarstwo nie prowadzi recepcji, kwaterowanie gości do godziny 22,00 .

16.   Gorąca woda do kąpieli dostarczana jest całodobowo.

17.   Doba noclegowa trwa od godziny 14. 00 do godziny 11.00 dnia następnego. Przedłużenie o 4 godziny. Skutkuje dopłatą za całą następną dobę.    

18.    Zapłata za wynajęcie kwatery;

                      A   -   najpóźniej do 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, w przypadku rezerwacji  zawartej min  2 tygodnie przed  przyjazdem,

                      B  -  w dniu przybycia na kwaterę, w przypadku rezerwacji kwatery zawartej krócej niż 2 tygodnie, przed przyjazdem, lub w dniu rozpoczęcia                                 pobytu.